คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 2/2566 (31 มีนาคม 2566)
 • ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
  • เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
  • เรื่องที่รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแจ้งที่ประชุมทราบ
  • เรื่องที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสตูลแจ้งที่ประชุมทราบ
 • ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
  • รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2566 (กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สธ.)
  • ..........................................................................
 • ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องและติดตาม
 • ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
  • โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน
  • สาธารณสุขอำเภอ/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
   • ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานรักษาพยาบาลนอกเวลาราชการฯ   (รพ.สต.)
   • การอบรมกฎหมายที่พึงรู้ในการทางาน ฯ     (รพ.สต.)
  • หัวหน้ากลุ่มงาน
 • ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
 • ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
  • ...............................................................................
  • ...............................................................................
** ข้อความที่เป็นสีเขียว มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด **
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 1/2566 (28 กุมภาพันธ์ 2566)
 • ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
  • เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
  • เรื่องที่รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแจ้งที่ประชุมทราบ
  • เรื่องที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสตูลแจ้งที่ประชุมทราบ
 • ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
  • รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2565 (กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สธ.)
  • ..........................................................................
 • ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องและติดตาม
 • ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
  • โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน
  • สาธารณสุขอำเภอ/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
  • หัวหน้ากลุ่มงาน
 • ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
  • การจัดสรรพยาบาลวิชาชีพบรรจุใหม่   (กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล)
  • ...............................................................................
 • ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
  • ...............................................................................
  • ...............................................................................
** ข้อความที่เป็นสีเขียว มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด **
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 12 (27 ธันวาคม 2565) ** ข้อความที่เป็นสีเขียว มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด **
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 11 (29 พฤศจิกายน 2565) ** ข้อความที่เป็นสีเขียว มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด **
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (พิเศษ) (11 ตุลาคม 2565)  
 • ก่อนระเบียบวาระการประชุม
  • พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
 • ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
  • ..........................................................................
  • ..........................................................................
 • ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
  • ..........................................................................
  • ..........................................................................
 • ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
  • ..........................................................................
  • ..........................................................................
 • ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
 • ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอจากหน่วยงานต่างๆ
  • เรื่องจากรพท./รพช.
  • เรื่องจากสสอ./รพ.สต.
  • เรื่องจากหัวหน้ากลุ่มงาน
 • ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
  • ...............................................................................
  • ...............................................................................
** ข้อความที่เป็นสีเขียว มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด **

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป)

ปี 2566

ปี 2565

ปี 2563

ปี 2562