ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป)

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 3/2565 (31 มีนาคม 2565)

************************************

 • ก่อนระเบียบวาระการประชุม
  • พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
  • ..........................................................................
  • ..........................................................................
 • ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
  • ..........................................................................
  • ..........................................................................
 • ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
 • ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
  • ..........................................................................
  • ..........................................................................
 • ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
 • ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอจากหน่วยงานต่างๆ
  • เรื่องจากรพท./รพช.
  • เรื่องจากสสอ./รพ.สต.
  • เรื่องจากหัวหน้ากลุ่มงาน
 • ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
  • ...............................................................................
  • ...............................................................................
** ข้อความที่เป็นสีเขียว มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด **