ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป)

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 3/2563 (29 เมษายน 2563)

************************************

 • ก่อนระเบียบวาระการประชุม
  • พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
  • ..........................................................................
  • ..........................................................................
 • ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
  • ..........................................................................
  • ..........................................................................
 • ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
  • การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ปี 2563
   1. การดำเนินงาน (พชอ) / PCU /NPCU / รพ.สต.ติดดาว  (กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ)
   2. อัตราผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงรายใหม่ลดลง (กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ)
   3. การดำเนินงานควบคุมวัณโรค TB  (งานควบคุมโรคติดต่อ)
   4. การดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก (กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ)
   5. การดำเนินงาน HR Transformation (กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลฯ)
   6. การดำเนินงาน RDU  (กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค)
   7. กัญชาทางการแพทย์ (กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค/รพ.สตูล/รพ.ละงู)
   8. IT Transformation  (งาน ICT)
  • การพัฒนา Service Plan (รพ.สตูล)
  • การดำเนินงานการเงินการคลัง  (กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ)
  • ติดตามความก้าวหน้างบดำเนินงาน/งบลงทุน  (กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ)
 • ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
  • ...............................................................................
  • ...............................................................................
 • ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
  • การรับมือกับโควิด-19 ช่วงต่อไป
  • ...............................................................................
 • ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอจากหน่วยงานต่างๆ
  • เรื่องจากรพท./รพช.
  • เรื่องจากสสอ./รพ.สต.
  • เรื่องจากหัวหน้ากลุ่มงาน
 • ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
  • ...............................................................................
  • ...............................................................................
** ข้อความที่เป็นสีเขียว มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด **