รายงานการประชุม ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) โรคไข้เลือดออก จังหวัดสตูล