วีดีโอการสอนคู่มือ อสม. หมอประจำบ้าน

————————————————————————————————————-

ราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

————————————————————————————————————-

ชุดวีดีโอพัฒนาระบบติดตามดูแลผู้ใช้ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดหลังการบำบัดรักษาเพื่อคืนคนดีสู่สังคม

เอกสารคู่มือ / ดาวน์โหลด / พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

การอบรมอาสาสมัครเรือนจำ / พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

สื่อประกอบการดำเนินงานสุขศึกษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

แบบประเมิน