วีดีโอการสอนคู่มือ อสม. หมอประจำบ้าน

————————————————————————————————————-

ราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

————————————————————————————————————-

ชุดวีดีโอพัฒนาระบบติดตามดูแลผู้ใช้ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดหลังการบำบัดรักษาเพื่อคืนคนดีสู่สังคม

เอกสารคู่มือ / ดาวน์โหลด / พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

การอบรมอาสาสมัครเรือนจำ / พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

สื่อประกอบการดำเนินงานสุขศึกษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

สื่อและเอกสารประกอบการดำเนินงาน อสม.พร้อมบอกต่อฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

สื่อ อสม. บอกต่อโควิด 19

สื่อวีดีโอ

แบบประเมิน