ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต
(MOPH Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ 2564