การประชุมติดตามและชี้แจงการส่งเอกสารเชิงประจักษ์ในการดำเนินงาน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562
การประชุมติดตามและชี้แจงการส่งเอกสารเชิงประจักษ์ในการดำเนินงาน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2/2562
การประชุมติดตามและชี้แจงการส่งเอกสารเชิงประจักษ์ในการดำเนินงาน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 3/2562
การให้ความรู้เกี่ยวกับงาน ITA ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอควนโดน

โครงการส่งเสริมจริยธรรมการรักษาวินัย และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 คุณยุทธพงษ์ ตันทเสนีย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และคุณอิบรอเหม ขาวเขาะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ได้ไปบรรยายในโครงการส่งเสริมจริยธรรมการรักษาวินัย และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ณ ห้องประชุม รพ.ทุ่งหว้า มีผู้เข้าร่วมเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลทุ่งหว้า สสอ.ทุ่งหว้าและรพ.สต. ในอำเภอทุ่งหว้า

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 คุณยุทธพงษ์ ตันทเสนีย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และคุณอิบรอเหม ขาวเขาะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ได้ไปบรรยายในโครงการส่งเสริมจริยธรรมการรักษาวินัย และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ณ ห้องประชุม สสอ.มะนัง มีผู้เข้าร่วมจากเจ้าหน้าที่ สสอ.มะนังและ รพ.สต.ในอำเภอมะนัง