>> กิจกรรมประชุม เคลียข้อมูลผู้ป่วย เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง แก่ผู้รับผิดชอบงานในจังหวัดสตูล วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมนครี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล