การแสดงรายละเอียดประกอบการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

รายงานงบทดลองประจำเดือน / การเงินและบัญชี