นโยบาย ผลงาน ตัวชี้วัด / พัฒนายุทธศาสตร์ สธ.


นโยบาย รมต.รมช.ปลัดฯ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2565

house model เขตฯ 12 และ จ.สตูล

MOU กับ Template ปี 2565

พันธกิจ (Mission)

1. สร้าง และพัฒนาระบบ กลไกการบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายสุขภาพให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี
3. พัฒนาระบบการบริการของกลุ่มงานฯให้รองรับความต้องการระดับนโบาย , พื้นที่ภาคีเครือข่าย และผู้รับบริการทั่วไป
4. พัฒนาองค์ความรู้ และระบบการกำกับ ติดตาม ประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ


เป้าหมายสูงสุด (Ultimate Goal)

นโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพของจังหวัดสตูล สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อระบบสุขภาพของจังหวัดสตูล และเกิดผลสัมฤทธิ์ให้ประชาชนมีสุขภาพดี ได้รับการดูแลสุขภาพอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง เป็นธรรม และทันท่วงที

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางการแพทย์