นโยบาย ผลงาน ตัวชี้วัด / พัฒนายุทธศาสตร์ สธ.


พันธกิจ (Mission)

1. สร้าง และพัฒนาระบบ กลไกการบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายสุขภาพให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี
3. พัฒนาระบบการบริการของกลุ่มงานฯให้รองรับความต้องการระดับนโบาย , พื้นที่ภาคีเครือข่าย และผู้รับบริการทั่วไป
4. พัฒนาองค์ความรู้ และระบบการกำกับ ติดตาม ประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ


เป้าหมายสูงสุด (Ultimate Goal)

นโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพของจังหวัดสตูล สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อระบบสุขภาพของจังหวัดสตูล และเกิดผลสัมฤทธิ์ให้ประชาชนมีสุขภาพดี ได้รับการดูแลสุขภาพอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง เป็นธรรม และทันท่วงที