ภารกิจของเรา

  • งานดำเนินงานทางวินัยและเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม
  • งานอุทธรณ์ และร้องทุกข์
  • งานกฏหมายและคดี
  • งานนิติกรรมและสัญญา
  • งานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)