ไฟล์ประชุมจากกระทรวงสาธารณสุข

>> คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสาขาโรคไม่ติดต่อ ด้านโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมอุทัย สุดสุข ชั้น 5 อาคาร 7 กองบริหารการสาธารณสุขตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โครงการแก้ปัญหาเบาหวานความดัน