โครงการ TO BE NUMBER ONE หรือโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นโครงการใน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2545 แนวคิดและกิจกรรมในโครงการฯเน้นการให้โอกาสมากกว่าการปราบปรามโดยเพิ่มโอกาสให้เยาวชนได้รับการพัฒนาและแสดงความสามารถที่หลากหลายในลักษณะส่งเสริมการแข่งขันกันทำความดีเป็นสิ่งจูงใจให้เยาวชนอยากเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เป็นลักษณะ Play and Learn ใช้กิจกรรมเป็นสื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้ โดยใช้วิธีบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในทุกระดับ

กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายหลัก อายุ 6-24 ปี กลุ่มเป้าหมายรอง ประชาชนทั่วไป

คำขวัญของโครงการทูบีนัมเบอร์วัน

คือ “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” หมายความว่าการเป็นหนึ่ง ทุกคนเป็นได้เพราะทุกคนต่างมีดีอยู่ในตัวเองหากค้นพบสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบสนใจและมีความถนัดสามารถฝึกฝนและทำจนเป็นผลสำเร็จได้ทำแล้วมีความสุขมีความเชื่อมั่นและมีความภาคภูมิใจ 

วัตถุประสงค์โครงการ 

  • เพื่อสร้างกระแสนิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
  • เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพเยาวชนให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตัวเอง      
  • เพื่อสนับสนุนเยาวชนและชุมชนให้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยการสนับสนุนของสังคม
  • เพื่อสร้างความเข้าใจและยอมรับผู้มีปัญหายาเสพติดโดยให้โอกาสกลับมาเป็นคนดีของสังคม
  • เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มประชาชนและเยาวชนทั่วไป