วิสัยทัศน์

       “สร้างการมีส่วนรวมทุกภาคส่วน เครือข่ายเข้มแข็ง รุกการพัฒนาเด็กและเยาวชน เป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับเงิน ในปี 2561”

พันธกิจ

  1. ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานทุกภาคส่วนมีแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด TO BE NUMBER ONE
  2. ส่งเสริมความเข้มแข็งของเด็กและเยาวชนในการจัดกิจกรรมตามแนวทางของโครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างสร้างสรรค์ ต่อเนื่องและต่อยอด
  3. เสริมสร้างการบริหารจัดการ TO BE NUMBER ONE อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

        เด็กและเยาวชนในจังหวัดสตูลเป็นคนเก่ง คนดี และมีสุข “เป็นหนึ่ง โดยไม่พึ่งยาเสพติด”

ยุทธศาสตร์หลัก

  1. การรณรงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  2. การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน
  3. การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  4. พัฒนาระบบข้อมูลงาน TO BE NUMBER ONE

ความเป็นมา

จากความห่วงใยปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติ..ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา      สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงรับเป็นองค์ประธานอำนวยการโครงการ..TO..BE..NUMBER..ONE และทรงกำหนดกิจกรรมเพื่อสร้างกระแส “การเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” ในกลุ่มเยาวชนและสร้างกระแสใครติดยายกมือขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษาและกลับมาเป็นคนดีของสังคมได้อีกครั้งหนึ่ง ตลอดจนเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การปลุกพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดและการป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติด เน้นที่การรณรงค์สร้างภูมิต้านทานยาเสพติด โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนทั้งในและนอกระบบการศึกษา กระตุ้นปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมของมวลชนในชาติ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดที่มีต่อประเทศชาติและบังเกิดความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยตระหนักว่าการที่จะเอาชนะยาเสพติดได้ มิใช่หน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือ องค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่ทุกองค์กรในสังคมจะต้องร่วมกันผนึกกำลังเป็นพลังของแผ่นดิน ต่อสู้และเอาชนะยาเสพติดให้ได้โดยเร็ว

นโยบาย จังหวัดสตูล กำหนดนโยบายให้โครงการทูบีนัมเบอร์วันเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัด โดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการทุกระดับ ตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ตำบล จนถึงระดับหมู่บ้านและชุมชน ชัดเจนเป็นรูปธรรม ทุกหน่วยงานมีผู้รับผิดชอบ มีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงานด้านข้อมูลต่างๆ และให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการฯ ในวาระการประชุมจังหวัดทุกเดือน