กลุ่มงานบริหารทั่วไป

        1. งานการเงินและการบัญชี 
        2. งานบริหารงบประมาณและการเฝ้าระวังทางการเงิน 
        3. งานตรวจสอบและควบคุมภายใน 
        4. งานพัสดุ ก่อสร้างและการซ่อมบำรุง 
        5. งานธุรการและการบริหารยานพาหนะ 
        6. งานสำนักงานเลขานุการและอำนวยการ 
        7. งานโสตทัศนูปกรณ์

เอกสารประกอบการยืนเงิน-คืนเงิน